Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GodłoHerb

Festyn w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi.

Dnia 01.06.2019 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi zostanie zorganizowany Dzień Rodzinny, z informacjami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych prosimy o zapoznanie się poniżej:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY

1.Organizatorem Imprezy jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki.

2.Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

3.Istnieje możliwość́, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4.Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów.

5.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; jest nim Pani Natalia Ratajewska, kontakt: 783 479 791;
3) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
6) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;

8.Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych

Natalia Ratajewska

Tel: 783 479 791

Data dodania: 2019-05-30 12:31:04
Ilość wyświetleń: 867

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook