Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
GodłoHerb

Konkurs na model przestrzenny ludzkiego serca

Konkurs na model przestrzenny ludzkiego serca

Z okazji Światowego Dnia Serca zachęcam uczniów klas 4-8 do udziału w ogolnopolskim konkursie na model serca.

Prace można przesyłać na adres anna_przybyl@poczta.onet.pl do 3 października.

Poniżej regulamin konkursu


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA MODEL PRZESTRZENNY LUDZKIEGO SERCA
I. ORGANIZATOR
Konkurs jest zorganizowany w ramach Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem” (https://www.facebook.com/CzytamyzSercem/) przez II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach i przy wsparciu Wydawnictwa Dwukropek.
II. CELE KONKURSU
poznanie budowy ludzkiego serca oraz sposobu jego pracy,rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych wśród uczestników, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
III. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu są modele ludzkiego serca wykonane dowolną techniką przestrzenną i uzupełnione podpisami uwidocznionych części serca.
IV. ADRESACI KONKURSU
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
V. ZASADY UDZIAŁU
1. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu).
2. Jedna szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie pięć prac.
3. Konkurs trwa od 29 sierpnia 2023 r. do 5 października 2023 r.
4. Organizator konkursu nie przyjmuje gotowych prac, a jedynie zdjęcia i/lub filmik/i przedstawiające prace konkursowe.
5. Nauczyciel-opiekun uczestnika konkursu przesyła na adres mailowy biblioteka.lostaszic@gmail.com wiadomości zatytułowaną „Konkurs na model serca”, która zawiera następujące załączniki:
a) zdjęcie/zdjęcia (maksymalnie trzy) i/lub filmik przedstawiające/y wykonany przez uczestnika konkursu model przestrzenny ludzkiego serca, b) wypełnioną metryczkę (załącznik nr 1), c) skan/zdjęcie wypełnionej zgody pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych (załącznik nr 2) lub w przypadku uczestników niepełnoletnich – skan/zdjęcie wypełnionej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 3); e) skan/zdjęcie wypełnionej zgody nauczyciela-opiekuna (załącznik nr 4). Załączniki nr 2-4 powinny zostać wydrukowane, podpisane ręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć.
6. Zdjęcia przedstawiające pracę konkursową powinny być zapisane w formacie jpg, jpeg lub png.
7. Filmik przedstawiający pracę konkursową powinien trwać maksymalnie jedną minutę i zostać zapisany w formacie mp4. Inny format należy ustalić z organizatorem konkursu.
8. Każda zgłaszana praca musi być wysłana jako osobna wiadomość mailowa.
9. Oceniane będą jedynie te prace, które zostaną przesłane do 5 października 2023 r. do godziny 23.00.
10. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i wymaga podpisania stosownego oświadczenia (zob. załączniki 2-4).
11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane samodzielnie i nie stanowią plagiatu.
VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Jury powołane przez organizatora przyzna I, II i III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).
2. Zdjęcia i filmy przedstawiające prace konkursowe są traktowane tak samo. Uczestnik nie musi wysyłać zarówno zdjęć, jaki i filmiku.
3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich nauczyciele prowadzący dyplomy.
4. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom konkursu na adresy ich szkół lub dostarczone osobiście do wskazanych instytucji.
5. Organizator ogłosi wyniki konkursu do dnia 15.10.2023 r.
6. Informacja o wynikach konkursu znajdzie się na następujących stronach internetowych : www.facebook.com/CzytamyzSercem, www.facebook.com/BibliotekaStaszica/, www.lostaszic.pl
7. Ocenie prac podlegają: wyczucie artystyczne, estetyka wykonania pracy, pomysłowość realizacji zadania konkursowego, prawidłowe odzwierciedlenie budowy ludzkiego serca, stworzenie podpisów części anatomicznych serca zgodnie z fachowym nazewnictwem.
8. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają reklamacjom.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich nauczycieli-opiekunów są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.).
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry, a z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail korzuch@infoic.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu i jego promocji.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679).
5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu udziału w konkursie niezbędne.
6. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska na następujących stronach internetowych: www.facebook.com/CzytamyzSercem, www.facebook.com/BibliotekaStaszica/, www.lostaszic.pl
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które będą obowiązywały od momentu opublikowania ich na stronie internetowej organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie przez uczestników konkursu praw autorskich osób trzecich.
3. Osoby lub instytucje dostarczające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
4. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania nagrody, uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
Załącznik nr 1
METRYCZNA UCZESTNIKA KONKURSU
azwa/y pliku/ów
(Na przykład: jankowalski.jpg, ulanowak.jpeg)
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY
Wiek autora pracy i klasa
Nazwa, adres i e-mail szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna
Adres e-mailowy nauczyciela-opiekuna
Załącznik nr 2
ZGODA UCZESTNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępniam je do celów związanych z realizacją Ogólnopolskiego konkursu na model przestrzenny serca organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry, a z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail korzuch@infoic.pl
2. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
8. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
……………………………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Załącznik nr 3
.............................................................................. ........................................................ (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) (miejscowość, data)
ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: .............................................................................................………….......................................... (imię i nazwisko dziecka)
w Ogólnopolskim konkursie na model przestrzenny serca organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry, a z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail korzuch@infoic.pl
2. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
8. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
…………………………………………………………………… (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Załącznik nr 4
ZGODA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępniam je do celów związanych z realizacją Ogólnopolskiego konkursu na model przestrzenny serca organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry, a z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail korzuch@infoic.pl
2. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
8. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
……………………………………………………………………
(data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna)

Data dodania: 2023-09-26 14:11:33
Data edycji: 2023-09-26 14:12:12
Ilość wyświetleń: 293

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej